Pobyt u moře s výlety, Černá Hora, autobusová doprava, polopenze, 13. 08. - 23. 08

Příroda, památky a koupání

REALIZOVÁNO

Příroda, památky a koupání

Program zájezdu

1. den

Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.

2. den

Ráno příjezd do SARAJEVA, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře.

3. den

Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.

4. den

Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY.

5. den

STARÝ BAR, přídech orientu ve městě duchů. SKADARSKÉ JEZERO, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.

6. den 

Kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra. Dále pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol, do mauzolea vladyky Njegoše, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.

7. den

Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži.

8. den

Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR (UNESCO), hradby, katedrála sv. Trifuna, odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.

9. den

Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána.

10. den

Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do DUBROVNÍKU, historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd.

11. den

Návrat v poledních hodinách do ČR.

Cena zahrnuje

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí, 
  • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry, 
  • pobytovou taxu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

Nástupní místa

Brno (příplatek +400), Pardubice, H. Králové, Praha, Jihlava, Bratislava

Orientační ceny vstupného

Orientační ceny vstupného Černá Hora

parky - vstup: NP Lovćen 2 EUR
NP Skadarské jezero 4 EUR
Budva (citadela - hradby) 3 EUR
Cetinje - vstup do města 1 EUR
Cetinje - dvorac (zámek) 5 EUR (studenti poloviční)
Lovćen - mauzoleum Njegoše 5 EUR
Stari Bar - prohlídka 2 EUR
Skadarské jezero:
- (lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno)) 14 EUR
Kotor - vstup do města 1 EUR
Kotor - vstup na hradby 8 EUR
Boka Kotorska - lodní výlet s fish-piknikem 26 EUR
Plavba loďkou do mořské „Modré jeskyně-Plava Špilja“ 4 EUR
Kostel-muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela 1 EUR
Albánie - Škodra 20 EUR

Orientační ceny vstupného Chorvatsko

Dubrovník:
vstup na hradby starého města 150 KN
lodní výlet na ostrov Lokrum 120 KN (pro skupinu min. 20 osob) / 150 KN (pro jednotlivce)
univerzální vstupenka - vstup na hradby a do všech muzeí 200 KN
Upozorňujeme, že z důvodu zákazu provádění výkladu zahraničními průvodci ze strany místní finanční policie je výklad před příjezdem do Kotoru a Dubrovníku prováděn v autobusu.

Kapesné

Do Černé Hory doporučujeme min. 150 – 200 i více EUR na osobu. Na návštěvu Dubrovníku v Chorvatsku by Vám mělo stačit 300 KN na osobu (na vstupy). Toto je pouze doporučené kapesné, vše samozřejmě záleží na Vás. Pro Vaši představu Vám zde uvádíme příklady cen v obchodech a restauracích v Černé Hoře. Ceny se liší dle velikosti střediska a sezóny.

CKPořadatelem zájezdu je CK Redok

mám zájem o podobný zájezd

Zájezdy autobusem

Černá Hora

Černá Hora, Bečiči, penzion Palma ***, polopenze

REALIZOVÁNO